CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
SỨ MỆNH

PV OIL Phú Yên luôn theo đuổi những mục tiêu có giá trị trong cuộc sống.TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

PV OIL Phú Yên trở thành một trong những doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm dầu hàng đầu trong hệ thống PV OIL.