CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

BAN ĐIỀU HÀNH


1. Ông Nguyễn Thái Định: Giám đốc

2. Ông Trần Văn Hay: Phó Giám đốc

3. Ông Võ Nguyên Hợp: Phó Giám đốc

4. Bà Nguyễn Thị Hồng Phương: Kế toán trưởng