CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Cuốn sổ tay Quy ước "MỘT PV OIL"

     Tại Quyết định số 1349/QĐ-DVN ngày 19/12/2012 của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) về việc ban hành Quy ước “MỘT PV OIL”. Cuốn sổ tay Quy ước “MỘT PV OIL” định hướng cho những suy nghĩ và hành động của Tổng công ty Dầu Việt Nam với nội dung như sau:

 

                            QUY ƯỚC MỘT “PV OIL”

 

I/ SỨ MỆNH, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA PV OIL

1. Sứ mệnh:

PV OIL luôn theo đuổi những mục tiêu có giá trị trong cuộc sống.

2. Tầm nhìn:

PV OIL trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam.

3. Giá trị cốt lõi:

- Tiên phong.

- Hiệu quả.

- Trách nhiệm.

- Minh bạch.

- Nhân ái.

II/ QUY ƯỚC “MỘT PV OIL”

1. Một PV OIL tiên phong


- Luôn tin rằng mọi việc đều có thể.

- Luôn dám nghĩ dám làm.

- Luôn cải tiến, sáng tạo.

2. MỘT PV OIL hiệu quả

- Biết phát huy tiềm năng.

- Biết chuyên nghiệp.

- Biết tiết kiệm.

3. MỘT PV OIL trách nhiệm

- Sẵn sàng thực hiện tốt nhất các nghĩa vụ, cam kết.

- Sẵn sàng hành động vì cộng đồng.

- Sẵn sàng cải thiện môi trường làm việc ngày càng tốt hơn.

4. MỘT PV OIL minh bạch

- Đề cao sự trung thực, khách quan trong giao tiếp.

- Đề cao sự thẳng thắn, cởi mở trong các mối quan hệ.

- Đề cao sự công bằng, công khai trong quản lý điều hành.

5. MỘT PV OIL nhân ái

- Giàu tình yêu thương.

- Giàu sự cảm thông.

- Giàu lòng chia sẻ.

III/ QUY ƯỚC NÀY DÙNG ĐỂ ĐỊNH HƯỚNG:

- Suy nghĩ và hành động của con người PV OIL.

- Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, và ban hành các chính sách của PV OIL.

- Tổ chức bộ máy hoạt động PV OIL.

- Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân sự.

- Giao tiếp, ứng xử và truyền thông.