CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


1. Ông Nguyễn Anh Toàn: Chủ tịch

2. Ông Ngô Văn Nhiệm

3. Bà Mai Bích Thủy

4. Ông Trần Văn Hay

5. Ông Ma Đức Tú