CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Huỳnh Minh Triết: Trưởng ban
2. Bà Lại Thị Thu Hoài