CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
BAN KIỂM SOÁT

1. Bà Nguyễn Thị Diễm Vân: Trưởng ban
2. Bà Võ Thị Kim Hoa
3. Bà Lại Thị Thu Hoài